• Statut

    Integracyjnego Miejskiego Przedszkola  Nr 5   

     w Pruszkowie

     

     

     

     

     

     

    Podstawy prawne:

    1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

    2.     Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

    3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

      

    Rozdział 1

    Informacje o przedszkolu

     

    §1.

         1.          Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5 w Pruszkowie, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem.

         2.          W przedszkolu są trzy oddziały integracyjne.

         3.          Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący w Pruszkowie  przy ul. Narutowicza 20

     

    §2.

    1.      Organem prowadzącym przedszkola jest miasto Pruszków.

    2.          Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem  pełni  Mazowiecki Kurator Oświaty                     w Warszawie.

    3.     Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  

     z budżetu miasta Pruszkowa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy    Miasta Pruszkowa.

    §3.

        1.  Przedszkole prowadzi rachunek dochodów samorządowych na podstawie Uchwały Nr 

              L/454/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r.

        2.  Obsługę finansowo – księgową, organizacyjną i administracyjną przedszkola na

             podstawie Uchwały Nr  XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia

             2016r. prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie.

       3.   Zakres obsługi określa statut Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie stanowiący  

             załącznik do Uchwały Nr  XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 grudnia

      2016r.

     4.   Przedszkole  używa  pieczęci nagłówkowej  z pełną nazwą i adresem siedziby o treści:

      Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5

      w Pruszkowie

     ul. Narutowicza 20,

     Tel: 22 728 80 34

    5.     Dopuszcza się stosowanie w korespondencji skróconych  nazw przedszkola – IMP nr 5       w Pruszkowie,  PM nr 5 w Pruszkowie, MP nr 5 w Pruszkowie.

    6.   Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej a w zakresie odpłatności, żywienia i wyposażenia w formie elektronicznej i przechowuje ją zgodnie            z  odrębnymi przepisami.

     

    § 4.

     1.      Przedszkole zapewnia  wyżywienie.

       2.          Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

    1) śniadanie;

    2) obiad;

    3) podwieczorek

       3.          Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

       4.          Jadłospisy planowanych posiłków ustala specjalista d.s. żywienia  w uzgodnieniu                 z kucharzem,  a zatwierdza dyrektor.

       5.          Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń dla Rodziców oraz strony internetowej przedszkola.

       6.          Przedszkole nie prowadzi diet. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza przedszkole eliminuje z żywienia uczulające dziecko produkty i w miarę możliwości zastępuje je innymi.

       7.          Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

    1)     dla dzieci 6-letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

    2)     dla dzieci 3 – 5 letnich w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 5 godzin dziennie.

       8.          Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęcia otwartego itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

     

     

    § 5

    1.     Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Pruszkowa.

    2.     Do Integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 5 w Pruszkowie przyjmowane są dzieci pełnosprawne oraz dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  z poradni psychologiczno- pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

    3.     W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o którym mowa           w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

    4.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

    5.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:

           1)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.  poz. 59, z późn. zm.),

         2) aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez miasto Pruszków.

    6.     Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają  na kolejny rok szkolny ,,deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,, w tym przedszkolu.

    7.     W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

     

    Rozdział 2

    Cele i zadania przedszkola

     

    § 6

    1.     Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania

    przedszkolnego, w tym zadania  profilaktyczno-wychowawcze.

         2.          Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka  w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

         3.          Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej             w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

         4.          Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

    1)     pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci, 

    2)     promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom,

    3)     udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    4)     organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością,

    5)     umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

    6)     zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu   w  przedszkolu.

    §7

    1.     W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

    2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
    w przedszkolu.

    3.     Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

    4.     Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

    5.      Obserwacje psychologiczno- pedagogiczne dokumentowane są poprzez zapisy   w  dziennikach, arkuszach obserwacji, diagnozy, badania psychologiczne.

    6.     Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

    7.     Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w przedszkolu określają odrębne przepisy.

    8.     Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

     

     

    §8

    1.     Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

    2.      Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

    1)     realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

    2)     dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

    3)     zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

    3.     Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

     

    §9

    1.     Przedszkole może organizować zajęcia religii.

    2.     Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii  jest życzenie wyrażone przez rodzica        w formie pisemnego oświadczenia.

    3.     Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

    4.     Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

     

    §10

      1.      Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych  i nie kierowanych   przez nauczycieli i specjalistów a także swobodnych zabaw dzieci;

       2.          Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

    1)     możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

    2)     specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

    3)     potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

    4)     organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

    5)     organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym  powietrzu;

    6)     wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

     

    3.     Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

    1)     pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

    2)     informuje na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka;

    3)     uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

    4)     uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej,

     

    Rozdział 3

    Organy przedszkola

     

    §11

    1. Organami przedszkola są:

    1)     dyrektor;

    2)     rada pedagogiczna;

    3)     rada rodziców.

    § 12

       1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

    2.     Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone  w odrębnych przepisach.

    3.   Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.

    4.     Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

    5.     W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

     

     

    § 13

    1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

    2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

    3.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

    4.     Rada Pedagogiczna działa  na podstawie uchwalonego przez siebie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Integracyjnego Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Pruszkowie.

    5.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

    6.     Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobowe dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

    7.     Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

    8.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

     

    §14

    1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

    2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

    3. Kadencja Rady  Rodziców   trwa  jeden rok 

    4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych rodziców – po jednym z każdego oddziału.

    5. Rada oddziałowa rodziców składa się z trzech osób i jest wybierana przez zebrania rodziców wychowanków danej grupy w głosowaniu tajnym.

    6. Rada Rodziców wybiera ze swego składu:

    1)   przewodniczącego

    2)   zastępcę

    3)   sekretarza

    7. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

    8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

    9 . Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do   podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

    10. Rada Rodziców w szczególności:

    1)   może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi  spraw przedszkola,

    2)   opiniuje pracę nauczyciela przy ubieganiu się o awans zawodowy.

    11. Przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy w konkursie na stanowisko dyrektora  przedszkola.

    12. Dokumentacja Rady Rodziców jest przechowywana w sekretariacie przedszkola.

     

    § 15

        1.   Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

        2.  Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

             inaczej.

        3.  Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

    § 16

        1.     W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

      2.   Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

      3.   W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

     4.  W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 - 3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.


    Rozdział 4

    Organizacja pracy przedszkola

     

    § 17

    1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki  i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

    2.   Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci

          zgromadzonych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,  uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

    3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 20, w tym  5 dzieci niepełnosprawnych.

    4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

    1)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

    2)     zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

    5. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe    w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym,               a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

    6.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

    7.  Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.

    8. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

    § 18

    1.      Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

    1)     dzieci są przyprowadzane w godzinach od 6.00 - 8.30 i odbierane  w godzinach 15.00 - 17.00 przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,         

    2)     rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci w godzinach 6.00 – 8.30 rozbierają je w szatni i przekazują bezpośrednio dyżurującemu nauczycielowi w grupie,   

    2.     odbierane z przedszkola dzieci są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) bezpośrednio przez dyżurującego nauczyciela w godzinach 15.00 - 17.00  

    3.     Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego    

    z   przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

    4.     Dziecko  może  przebywać  w  przedszkolu  w  godzinach  określonych  przez     rodziców

    we    „wniosku   o   przyjęcie    dziecka    do    przedszkola”    lub w „deklaracji                                       o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” ,

    5.     Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w godzinach ustalonych w  arkuszu

    organizacyjnym na dany rok szkolny;

              6.   Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola;

    7.  Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie

         zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

     

    § 19

    1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

    1)     znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

    2)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

    i rozwoju;

    3)     pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także

    rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

    4)     zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal pobytu,  organizacją uroczystości, wycieczek

     i dodatkowych zajęć;

    5)     wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

     

    2.     Obowiązkiem rodziców jest: 

    1)     przestrzeganie statutu  Integracyjnego Miejskiego Przedszkola Nr 5

    w Pruszkowie,

    2)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola;

    3)     punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

    4)     terminowe uiszczanie uchwalonej przez Radę Miejską w Pruszkowie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz ustalonych przez przedszkole kosztów żywienia dziecka;

    5)     usprawiedliwianie nieobecności dziecka 6 – letniego;

    6)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

    7)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

    8)     informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach

    i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

    9)     współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

    3.        Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

    1)      zebrania ogólne, co najmniej raz w roku;

    2)     zebrania oddziałowe, co najmniej dwa razy w roku;

    3)     konsultacje indywidualne zgodnie z potrzebami,

    4)      uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

    5)     zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej dwa razy w roku,

    6)     kącik informacji dla rodziców;

    7)     wystawy prac plastycznych dzieci.

    § 20

    1.     Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach określonych

    w  arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny .

    2.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

    3.     Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 31 marca roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.

           4.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki 

     oraz oczekiwań rodziców,

    5.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony

    z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

    6.   Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

            7.  W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie  

                 oddziałów.

    8       Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 20.

    § 21

    1.      Usługi świadczone przez przedszkole dla dzieci 3 – 5 letnich wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego podlegają opłacie  określonej

     w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej   w Pruszkowie.

    2.     Usługi wymienione w ust. 1 obejmują:

    1) Realizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

                               a) rozwijania uzdolnień,

                               b) kształtowania twórczych postaw,

                               c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

                               d) wspierania indywidualnych zainteresowań,

    2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

    3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

          3.    Opłata, za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, za jedną godzinę wychowania   i opieki w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.

          4. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu

              w godzinach porannych tj. od godz. 6.00 do 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów.

           5.Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym systemie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest minutowo. Miesięczny czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

              Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola, z odliczeniem 5 godzin na realizację podstawy programowej.

    6.     Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł.

    7.     Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego miesiąca. 

    8.     Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych

     w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827).

    9.      Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu.

     

    § 22

    1.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.

        2.    Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

        3.    Pracownicy kuchni pokrywają koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, pozostali pracownicy oprócz kosztów produktów pokrywają koszty przygotowania posiłków w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Pruszkowa.

        4.   W przypadku nieobecności korzystającego z żywienia dziecka lub pracownika kuchni  

    przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową a w przypadku pozostałych pracowników także koszty przygotowania posiłków.

         5.  Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest z góry do 8-go dnia każdego miesiąca.

         6.  Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonywany jest z dołu, poprzez odliczenie go

                od opłaty za następny miesiąc. 

        7.   Zwroty opłaty, o której mowa w ust. 1 za dzieci odchodzące z przedszkola

                dokonywane są w terminie 6–ciu  miesięcy od dnia rezygnacji bądź ukończenia

                przedszkola. Po upływie tego terminu w/w należności są przeksięgowywane na

                dochody przedszkola.

    Rozdział 5

    Nauczyciele i pracownicy przedszkola

     

    § 23

     1.  W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

     2.  Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

    1)     nauczyciel wychowania przedszkolnego;

    2)     nauczyciel psycholog;

    3)     nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

    4)     nauczyciel logopeda;

    5)     nauczyciel terapeuta;

    6)     nauczyciel muzykoterapeuta;

    3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą  i opiekuńczą zgodnie obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

    4.   Do zakresu zadań nauczyciela przedszkola należy:

    1)  rzetelne realizowanie zadania związanego z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę

    2)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie  z obowiązującym programem,

    3)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

    4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

    5)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

    6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

    7)  współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i   nauczania dzieci,

    8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej    i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    9)  czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

    5.  Zakres zadań psychologa:

    1) badania i diagnoza psychologiczna oceniająca poziom dziecka w poszczególnych sferach jego rozwoju,

    2) zbieranie dokładnego wywiadu oraz prowadzenie dokumentacji,

    3) obserwacja dziecka w grupie,

    4) opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,

    5) terapia indywidualna dziecka w grupie,

    6) współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeń zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,

    7) w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeprowadzenie badań dojrzałości szkolnej, badanie poziomu rozwoju analizatorów, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci.

    6. Zakres zadań pedagoga:

    1) organizacja procesu wychowawczo- dydaktycznego (dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka),

    2) prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi

    3) współpraca z rodzicami i innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka,

    4) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej,

    5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców.

    7. Zakres działań logopedy:

    1) prowadzenie diagnozy logopedycznej, jej weryfikacja,

    2) opracowanie programów dla poszczególnych dzieci w zależności od zaburzenia,

    3) współpraca z rodziną dziecka, nauczycielami oraz innymi specjalistami przedszkola,

    4) organizowanie warsztatów pracy, wyposażenia kącika logopedycznego w pomoce do pracy z dziećmi,

    5) prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi,

    6) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

    8. Zakres działań nauczyciela terapeuty:

    1) usprawnianie ruchowe dzieci z dysfunkcjami ruchu,

    2) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,

    3) usprawnianie małej i dużej motoryki,

    4) prowadzenie ćwiczeń według Metody Dobrego Startu

    5) troska o stan zdrowia dzieci i prawidłowy rozwój,

    6) kształtowanie koordynacji psychoruchowej ( dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

    7) organizacja warsztatów terapii zajęciowej,

    8) współpraca z nauczycielami i specjalistami w grupach w celu minimalizowania zaburzeń ruchowych,

    9) współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących i korekcyjnych,

    10) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    11) kształtowanie cech postaw zalecanych przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta)

    12) integrowanie we wspólnych zajęciach wszystkich dzieci

    13) aktywne włączanie rodziców w proces usprawniania psychoruchowego dziecka.

    9. Zakres działań muzykoterapeuty:

    1) prowadzenie zajęć muzycznych, ogólnorozwojowych i terapeutycznych (śpiew, tańce, zabawy ruchowe i rytmiczne),

    2) prowadzenie zabaw muzycznych,

    3) tworzenie świata dźwięków- wykorzystanie różnorodnych efektów akustycznych,

    4) wyzwalanie w dzieciach zadowolenia, uśmiechu, radości8, wiary we własne siły poprzez atrakcyjność zajęć i zabaw,

    5) prowadzenie zajęć indywidualnych i zespołowych dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka,

    6) wykorzystanie pewnych elementów psychodramy,

    7) systematyczne prowadzenie  dokumentacji pedagogicznej,

    8) organizacja warsztatów,

    9) uczestnictwo w Radzie Pedagogicznej,

    10) uczestnictwo w konferencjach organizowanych dla specjalistów, śledzenie fachowej literatury,

    11) prowadzenie zajęć muzycznych wykorzystując elementy Metody Dobrego Startu oraz Metody Weroniki Sherborne.

     

    § 24

    1.  W przedszkolu zatrudnia się pracownika administracyjnego pełniącego funkcję  specjalisty d.s. ekonomicznych i żywienia,  podległego bezpośrednio dyrektorowi.

    2. Do podstawowych obowiązków w/w specjalisty należy:

    1)   organizowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługowego,

    2)   prowadzenie dokumentacji finansowej i żywieniowej przedszkola zgodnie

    z obowiązującymi przepisami,

    3)   zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt zgodnie z przepisami ustawy

    o zamówieniach publicznych,

    4)   załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń przedszkola ( remonty, przeglądy, konserwacja itp. ),

    5)   nadzorowanie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarno – higienicznym,

    6)   wykonywanie czynności związanych z:

    a)  obiegiem pieniędzy,

    b)  gospodarką materiałowo – magazynową,

    c)  działalnością organizacyjno – gospodarczą,

    d)     żywieniem dzieci i personelu,.

     

    § 25

    1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługowych. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

    2. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:

    1)   pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

    2)   utrzymanie w czystości pomieszczeń przedszkola,

    3)   pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz

    w przygotowaniu dekoracji,

    4)   zapewnienie warunków do bezpiecznej zabawy i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie spacerów i wycieczek,

    3. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

    1)   utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń,

    2)   prawidłowa organizacja posiłków dla dzieci, zgodna z zasadami higieny,

    3)   pełnienie zadań obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci,

    4)   właściwe korzystanie ze sprzętu (zgodne z instrukcjami obsługi i zasadami BHP)

    i ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie placówki,

    4. Do obowiązków kucharza i pomocy kucharza należy:

    1)       sporządzanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6 letnich, określonych odrębnymi przepisami,

    2)       przestrzeganie rygorów sanitarnych podczas obróbki produktów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków,

    3)       właściwe porcjowanie i estetyczne podawanie posiłków,

    4)       utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń bloku żywieniowego i pomieszczeń magazynowych oraz sprzętu i naczyń kuchennych,

    5)       przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych, zgodnie z wymaganiami SANEPID-u,

    6)       właściwe, zgodne z instrukcjami i zasadami BHP korzystanie ze sprzętu AGD i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.

    5. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach starszego woźnego                            i konserwatora należy:

    1)   dbanie o budynek przedszkola i przyległy teren wraz ze sprzętem, zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

    2)   pomoc przy zakupie i dostarczaniu do placówki artykułów wg bieżących potrzeb,

    3)   dbanie o sprawne funkcjonowanie instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej, dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń,

    4)   wykonywanie prac porządkowo – gospodarczych w piwnicach budynku i na terenie ogrodu przedszkolnego,

    6. Do obowiązków dozorcy nocnego należy:

    1)   nadzór nad mieniem placówki – zarówno budynku jak i terenu,

    2)   utrzymanie czystości wokół budynku,

    3)   pielęgnowanie roślin na terenie ogrodu,

     

    § 26

    1.     Szczegółowe zakresy obowiązków dla nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych ustala dyrektor przedszkola.

    2.     Wszyscy pracownicy wykonują zadania wynikające z art. 100 i art. 211 Kodeksu pracy.

     

    Rozdział 6

     Prawa i obowiązki dzieci

     

     

    § 27

     

    Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

    1)     właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

    2)     organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;

    3)     życzliwego i podmiotowego traktowania;

    4)     przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

    5)     sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

    6)     pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

     

    § 28

     Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących         w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

    1)     uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

    2)     respektowania poleceń nauczyciela;

    3)     dbania o czystość i higienę osobistą;

    4)     dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

    5)     kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych.

    § 29           

    1.     Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko 3 – 5 letnie z listy wychowanków przedszkola w przypadkach:

    1)     nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności;

    2)     stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,

    3)     zalegania z odpłatnością za przedszkole dłużej niż dwa miesiące,

    2.      Rodzice mogą zrezygnować z miejsca w przedszkolu z końcem miesiąca po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

     

    Rozdział 7

    Postanowienia końcowe

    § 30

             Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

    § 31

              Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.

    § 32

           Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

     

     

                                                                                                                                              Pruszków, 30.11.2017 r.

    Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5

                 W Pruszkowie

             Ul. Narutowicza 20

     

                                                                                                   Uchwała nr 3

                                                                                                  Rady Pedagogicznej

                                                                                                  Integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 5

                                                                                                  W Pruszkowie

                                                                                                  Z dnia 30.11.2017 r.

     

    W sprawie: zatwierdzenia Statutu Integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 5 w Pruszkowie

     ul. Narutowicza 20

     

    Podstawy prawne:

    1.        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i  949),

    2.        Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).

    3.        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

     

    § 1

     Rada Pedagogiczna Integracyjnego Miejskiego Przedszkola  Nr 5 w Pruszkowie ul. Narutowicza 20  zatwierdza  Statut Przedszkola, który będzie obowiązywał od  01 grudnia  2017 r.

     

    § 2

    Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Przedszkola.

     

    § 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.

     

     

     

    Załączniki:

    1. Statut Przedszkola z dnia 30.11.2017r.